پلیت مرغی یا دامی از جمله کود های کامل محسوب می گردد ، کود پلیت شده به معنای فرآوری شده می باشد ، که شامل ۸۰ % کود مرغی به همراه ترکیب کود ان پی کا (N.P.K) با نسبت های (۲-۱-۲) تولید گشته و مناسب برای تقویت انواع خاک می باشد .در سالهای اخیر، کشاورزی با استفاده از کودهای آلی مورد توجه ويژهای قرار گرفته است و فرآورده های کودی طبیعی جايگزين کودهای صنعتي و شیمیايي شده است. کود های بیولوژیک ، کودهای حیواني ، کمپوست ها ، بقايای گیاهي شامل اندامهای هوايي و اندامهای زير زمیني از منابع مهم در بخش کشاورزی محسوب ميشوند. امروزه پسماندهای آلي به دلیل دارا بودن مقادير قابل توجه عناصر غذايي و نیز ماده آلي، به طور گستردهای به عنوان کود در زمینهای کشاورزی مورد استفاده قرار ميگیرند.

☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️

خرید کود پلیت مرغی . خرید کود

پلیت مرغی

🌱 کود پلیت مرغی از چه مواد تشکیل شده است؟

پلیت مرغی از کود مرغ گوشتی و تخمی – گوگرد – زئولیت – بنتونیت – ریزمغذی‌ها سولفات آهن ، مس ، منگنز ، منیزیم و دارای NPK طبیعی و دارای اسید اوریک و اوریده تشکیل شده است.

🌱 مزایای استفاده از کود های حیوانی

اين کودها دارای مقدار زيادی عناصر غذايي هستند و با به کارگیری آنها در زمینهای کشاورزی ميتوان حاصلخیزی خاک را افزايش داد. ضمن اين که اين دسته از کودها بر خالف بسیاری از کودهای شیمیايي ماندگاری بیشتری در خاک دارند و گاهي حتي ۲ تا ۳ سال ميتوانند تاثیرگذار باشند. با اين حال عدم مديريت صحیح اين منبع آلي غني ميتواند به مشکالت جدی زيست محیطي مانند افزايش هدر روی مواد مغذی از طريق آبشويي، فرسايش و رواناب از مزارع کشاورزی منجر شود

🌱 معایب استفاده از کود های حیوانی

مصرف کودهای دامي در اراضي کشاورزی از اهمیت ويژهای برخوردار است. اما تجزيه سريع ترکیبات آلي نیتروژندار ساده موجود در کود حیواني تازه موجب آزاد شدن گاز آمونیاک و انباشتگي آن در مجاورت ريشهها شده و مسمومیت گیاه را به دنبال دارد. زيادی نمک در کود نیز ميتواند از طريق کاهش پتانسیل اسمزی و يا سمیت يونهای ويژه آثار منفي بر گیاه داشته باشد. همچنین استفاده مستقیم از کود مرغي باعث مشکالت محیطي مانند تصاعد گازهای سمي، آبشويي نیترات و آلودگي آبهای زيرزمیني ميشود. يکي از راههای کاهش مشکالت ناشي از مصرف کودهای دامي تازه، تبديل آنها به کمپوست است.

خرید پلیت مرغی . خرید کود

پلیت مرغی در بسته بندی های متفاوت با وزن دلخواه شما

🌱 مزایای پلیت مرغی نسبت به کود دامی

بر اساس بررسی های انجام شده در دپارتمان علوم دانشکده کشاورزی دانشگاه IOWA   آمریکا بر روی ترکیبات کو مرغ  نشان می دهد هر تن کود تر ۱۷٫۶ کیلوگرم مواد نیترونی و ۲۶ کیلوگرم فسفات به صورت p2o5   و ۳۲ کیلوگرم پتاسیم به صورت k2p به طور خالص وجود دارد(علت بالا بودن املاح معدنی در کود مرغ دفع تام ادرار و مدفوع است در حالی که کود دام منحصراٌ از مدفوع تشکیل شده است).

 • پلیت مرغی از دسته کود های  کامل است که منبع ماده آلی برای تقویت انواع خاک هاست. علاوه برداشتن مواد مغذی از نظر نیتروژن نیز بسیار کود غنی تری نسبت به دیگر کودهای ارگانیک به شمار می رود.
 • با استفاده از پیشرفته ترین روشهای علمی و ماشین الات مدرن، صددرصد خالص از کمپوست کود مرغی تهیه میشود و تمامی خواص کود مرغی را به صورت کامل دارامیباشد.
 • درحین تولید کاملا ضدعفونی و استریل شده و فاقد عوامل بیماریزا٬ بذر، علف هرز٬ لارو و تخم حشرات و  سایر الودگی های  متداول در کودهای دامی خام  میباشد.
 • با  دارا  بودن تمامی  مواد غذایی مورد نیاز گیاهان و  ۹۰%  ماده الی مفید٬ حاصلخیزی خاک را افزایش داده و  سبب ازدیاد محصول و بهبود  کیفیت آن میگردد.
 • کاملاخشک و بشکل پلت دربسته بندی عرضه میگردد که مراحل حمل و نقل٬ انبارداری و  مصرف آن به سهولت انجام پذیرفته و استفاده از ان مقرون به صرفه می باشد.
 • کود مرغی غنی شده  برخلاف  کودهای  دامی خام و شیمیایی فاقد  تاثیرات  مخرب  برخاک ٬ ریشه گیاهان و محیط زیست بوده و عناصر موجود در ان در اثر آبیاری  متوالی یا بارندگی شسته نمی شود بلکه به تدریج  ازاد و  فعال شده و برای ریشه گیاه قابل مصرف  میگرد

🌱 مقدار مصرف پلیت مرغی به صورت تقریبی

درختان مثمر و غیر مثمر ۱ تا ۱۰ کیلوگرم برای هر درخت

درختان پسته ۲۰۰۰ تا ۴۰۰۰ کیلوگرم در هکتار

برنج۴۰۰ تا۶۰۰ کیلوگرم درهکتار

توت فرنگی ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ کیلوگرم در هکتار

انگور ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ کیلوگرم در هکتار

محصولات گلخانه ای ۶۰ تا ۱۲۰ گرم در متر مربع

گندم ۵۰۰ تا ۷۰۰ کیلوگرم در هکتار

درختچه های زینتی ۴۰۰ تا ۶۰۰ گرم

گیاهان آپارتمانی ۵ الی ۱۰ گرم

خرید کود پلیت مرغی . خرید کود

استفاده از پلیت مرغی در کشت پیاز و سیر

🌱 روش های استفاده از پلیت مرغی

۱ استفاده در زمان آماده سازی خاک در زراعت ، باغبانی

۲ استفاده از روش چالکود بخصوص در باغات خاک در گلخانه ها

۳ استفاده بصورت پخش در مزرعه و یا باغات و یا بصورت پخش در کرت ها و شیارهای کشت و یا در سایه انداز درختان میوه

🌱 مزایای پلیت مرغی  برای محصولات زراعی و باغی

 1. استفاده بهینه از کود مرغ به عنوان یک ماده با ارزش جهت استفاده در کشاورزی
 2. مقدار مصرف و هدر رفت کمتر در مقایسه با کود مرغی فراوری نشده
 3. جلوگیری از آلودگی محیط زیست ناشی از مقادیر عظیم کود مرغ در کشور
 4. کمک بسزا به مرغداران برای تهیه بازار جدید جهت فروش کود مرغ و حل یکی از مشکلات مرغداری کشور
 5. کود مرغی پلت شده عاری از بذر علف های هرز و عوامل بیماری زا می باشد.
 6. جلوگیری از ورود مقادیر قابل توجهی کود شیمیائی از خارج کشور در نتیجه صرفه جوئی ارزی.
 7. کمک به حفظ و زنده ماندن زمین های کشاورزی برای نسل بعد.
 8. اصلاح ساختار و بافت خاک های کشاورزی و جلوگیری از فرسایش خاک
 9. فاقد بذر علف های هرز و عوامل بیماری زا
 10. افزایش و بهبود کیفیت و کمیت محصول کشاورزی
 11. اصلاح فعالیت بیولوژیکی خاک
 12. افزایش مواد آلی خاک
 13. افزایش میکرو ارگانیزم های مفید خاک
 14. بهبود خصوصیات فیزیکی ، شیمیایی و حاصلخیزی خاک
 15. کم کردن جرم حجمی ظاهری و افزایش تخلخل و نفوذ پذیری خاک
 16. تیره کردن رنگ خاک و جذب انرژی بیشتر
 17. افزایش نگهداری آب خصوصاً در خاکهای شنی
 18. کاهش چسبندگی خاکهای رسی
 19. افزایش چسبندگی خاکهای شنی
 20.  اصلاح فعالیت بیولوژیکی خاک
 21.  افزایش مواد آلی خاک
 22.  افزایش میکرو ارگانیزم های مفید خاک
 23.  بهبود خصوصیات فیزیکی ، شیمیایی و حاصلخیزی خاک
 24.  کم کردن جرم حجمی ظاهری و افزایش تخلخل و نفوذ پذیری خاک
 25.  افزایش نگهداری آب خصوصاً در خاکهای شنی
 26. کاهش موضعی ph خاک
خرید کود پلیت مرغی . خرید کود

استفاده از پلیت مرغی در مزارع صیفی جات

🌱 مراحل عمل آوری کودهای مرغی و بدست آمدن پلت مرغی

یکی از ساده ترین روش های استفاده از کودمرغی، استفاده از بستر پرورش مرغ های بومی است. می توان فضولات جمع آوری شده را در زمین کشاورزی پخش نمود. اما باید توجه داشت که این کار ریسک های زیادی را در بردارد. به طور مثال ممکن است زمینه طغیان حشرات و آفات از طریق همین بسترهای آلوده برای زمین های کشاورزی فراهم شود. یا آنکه بذر علف های هرز به زمین های کشاوری وارد آید. از همه مضرات که بگذریم کود مرغی که به صورت کمپوست درنیامده حاوی ومقادیر بسیار بالای ازت است که می تواند موجب اختلال در بستر خاک و فرآیند رشد گیاه شود. پس بهترین راه حل برای بدست آمدن کود ممتاز در کشاورزی تبدیل کود مرغی به کمپوست است.

🌱 نکات مهم در مورد پلت مرغی

پلت کود مرغی حاوی مقادیر زیادی آمونیاک است که در صورت قرار گرفتن در مجاورت بذر از جوانه زنی آن جلوگیری خواهد کرد. بنابراین فصل استفاده از کودهای مرغی و نحوه اختلاط آن با خاک بسیار اهمیت دارد.در نتیجه استفاده از آن در فصول تابستان و زمستان متداول تر است هرچند در فصل پاییز فرصت کافی برای آزادسازی عناصر در خاک و جذب آن توسط گیاهان فراهم می آید.

🌱 قیمت کود پلیت مرغی

با توجه به مطالب فوق به ایـن نتیجه می رسیـم که  مصرف کودهای بیولوژیک باعث افزایش کمّی  و کیفی محصول تولیدی  و افزایش در آمد کشاورزان میگـردد و علاوه  بر آن سلامـت  عمومی جامعه نیز افزایش می یابد ، با پیشـرفت فنون کشـاورزی و افزایش تولید زراعــی در واحد سطح ، مصرف سایر عناصر کم مصرف  مثل آهن ، منگنز ، بُــر و غیره  به  همراه سایر کـودهای شیمیایی و آلی ضــروری خواهد بود  .قیمت این کود بستگی به نوع آن و همین طور وزنش دارد. شرکت هیراکود ، کود مورد نیاز کشاورزان ، باغداران عزیز را با قیمتی متعارف و رقابتی عرضه می نماید. همچنین این کود برای فروش عمده نیز در بسته بندی های جداگانه موجود می باشد.

خرید کود پلیت مرغی . خرید کود

مزایای استفاده از پلیت مرغی در باغ پسته

🌱 خرید کود پلیت مرغی

پلیت مرغی در بسته بندی های مورد نیاز شما با هر وزن و مقداری که بخواهید موجود و قابل خرید و ارسال است. برای خرید کود پلیت مرغی و مشاوره درباره نحوه فروش عمده آن با کارشناسان هیراکود تماس حاصل نمایید.

🌱 خدمات هیراکود

شرکت بازرگانی هیراکود در سال ۱۳۹۵، با هدف کمک به بهبود کیفیت تولید محصولات کشاورزی و باغی در کشور، شروع به کار کرد. این مجموعه عمده فعالیت خود را بر روی عرضه کودها و تغذیه دهنده های گیاه اعم از کودهای ارگانیک و کودهای شیمیایی، متمرکز نمود و به ارائه محصولات ایرانی و خارجی به خریداران عمده پرداخت.

هیراکود ، اصالت همۀ کالاهایش را تضمین و همۀ آن‌ها را با کیفیت عالی عرضه می‌کند. از آنجا که هدف اصلی این مجموعه تولید و تامین بهترین نوع کودهای ضمانتی با منشاء ارگانیک جهت استفاده در بخش کشاورزی می باشد؛ کشاورزان می توانند با خیال راحت و با هزینه های خیلی ارزان تر از کودهای شیمیایی، مرغی و حیوانی محصولی با کیفیت برداشت کنند. این اطمینان را به شما می دهیم که با یکبار استفاده از نمونه کودهای معرفی شده مشتری دائمی ما خواهید شد و ما را به دیگران معرفی خواهید کرد.

هیراکود همیشه با تاکید بر اصالت كالا، كيفيت بالا و قيمت مناسب سعي بر آن دارد تا پایین ترین قیمت های ممکن کودهای تولید ملی و همچنین وارداتی را به مشتریان ارائه کند. از این رو تجار، فروشندگان و مشتریان می توانند با خیالی آسوده خریدشان را از این مجموعه انجام دهند. علاوه بر این ما با تولید و ارائه محصولات بیولوژیکی باکیفیت و قیمتی رقابتی کاری انجام داده ایم بتوانید با هزینه ای پایین تر، کود خریداری کنید، آبیاری رو کاهش دهید، درختان تان را در مقابل آفات و سرمازدگی مقاوم کنید و دیگر مزایا…

پلیت مرغی . خرید کود

مزایای استفاده از پلیت مرغی در گلخانه ها

فهرست